ระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

electronic Monitoring and Evaluation Vocational System : e-MVS

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เข้าสู่ระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เข้าสู่ระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าสู่ระบบ

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ 4020 (กลุ่มติดตามและรายงานผล)
เบอร์โทรสาร : 02-281-5487